My Kingdom Châu Đốc Số 35 Nguyễn Văn Thoại, Khóm Châu Qưới 3, Phường Châu Phú B

Address and opening hours

  • Số 35 Nguyễn Văn Thoại, Khóm Châu Qưới 3, Phường Châu Phú B
    Châu Đốc


  • 2963868877

  • Mon: 9:00am-5:00pm, Tue: 9:00am-5:00pm, Wed: 9:00am-5:00pm, Thu: 9:00am-5:00pm, Fri:9:00am-5:00pm, Sat: 9:00am-5:00pm, Sun: 9:00am-5:00pm

  • https://www.mykingdom.com.vn

My Kingdom stores - Châu Đốc

My Kingdom - Nearest stores

Latest promotions